Statut Małopolskiej Izby Gospodarczej ‚Gremium’

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§.1

Małopolska Izba Hotelarska zwana dalej Izbą jest dobrowolnie powstałą organizacją samorządu gospodarczego zrzeszającego podmioty prowadzące działalność gospodarczą na obszarze działania Izby. Zamiarem Izby jest kontynuacja zasad i obyczajów dawnej Korporacji Gremium Właścicieli Hoteli i Pensjonatów w Krakowie.

§.2

Izba posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 roku o Izbach Gospodarczych (Dz. U. Nr 35 póz. 195 wraz z późniejszymi zmianami) oraz postanowień niniejszego statutu.

§.3

Siedzibą Izby jest miasto Kraków.

Izba ma prawo tworzenia oddziałów.

§.4

1. Obszarem działania Izby jest Województwo Małopolskie.

2. Jeżeli członek MIH Gremium mający swoją siedzibę na obszarze działania MIH Gremium posiada obiekt noclegowy poza województwem Małopolskim, obiekt ten, po opłacie należnej składki, może korzystać z przywilejów członkowstwa w MIH Gremium.

§.5

Izba może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji i stowarzyszeń o podobnym profilu działania.

§.6

Izba używa pieczęci z napisem Małopolska Izba Hotelarska.
Izba posługuje się zastrzeżonym znakiem graficznym.

Rozdział 2

Cele i zadania Izby

§.7

Do celów i zadań Izby należą:

kontynuowanie chlubnej tradycji dawnego Gremium Właścicieli Hoteli i Pensjonatów w Krakowie.
reprezentowanie interesów gospodarczych zrzeszonych w niej podmiotów w zakresie ich działalności gospodarczej, a w szczególności wobec organów państwowych i samorządu terytorialnego na obszarze Województwa Małopolskiego,
kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki zawodowej w działalności gospodarczej, w tym także norm rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym,
opiniowanie projektów rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania gospodarki w zakresie hotelarstwa i gastronomii oraz uczestniczenie w przygotowaniu projektów aktów prawnych w tym zakresie,
dokonywanie ocen wdrażania i funkcjonowania przepisów prawnych dotyczących hotelarstwa i gastronomii,
prowadzenie działalności promocyjnej na rzecz członków,
podejmowanie działań mających na celu rozwój turystyki oraz promocji Krakowa i Województwa Małopolskiego,
pomoc w nawiązywaniu kontaktów członków Izby z partnerami w kraju i zagranicą,
organizowanie pomocy Izby w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych związanych z podejmowaniem i prowadzeniem przez członków działalności gospodarczej,
podnoszenie poziomu usług, w tym także popieranie kształcenia zawodowego w zakresie hotelarstwa, gastronomii, organizowanie praktyk szkoleniowych dla uczniów, studentów i pracowników hoteli, gastronomii i usług służących do obsługi krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego

§.8

W szczególności celem Izby jest:

ochrona interesów zawodowych, gospodarczych i ekonomicznych podmiotów działających w branży hotelarskiej, gastronomicznej i innych związanych z obsługą ruchu turystycznego oraz producentów na rzecz hotelarstwa i gastronomii,
upowszechnianie zasad etyki zawodowej w branży hotelarskiej i gastronomicznej,
wspieranie modernizacji i podnoszenie standardu obiektów hotelarskich i gastronomicznych,
organizowanie i wspieranie inicjatyw w zakresie wzajemnej promocji obiektów hotelarskich i gastronomicznych,
prowadzenie i wspieranie publikacji wydawnictw z zakresie hotelarstwa i gastronomii,
promowanie rozwoju inicjatyw w zakresie ochrony i kształtowania środowiska.

§.9

Izba realizuje swoje zadania przez:

wspieranie inicjatyw gospodarczych członków,
delegowanie swoich przedstawicieli na zaproszenia organów państwowych i samorządu terytorialnego do uczestniczenia w ich pracach w charakterze doradczo-opiniodawczym,
współdziałanie z właściwymi organami państwowymi, samorządowymi oraz instytucjami społecznymi, działając na rzecz rozwoju turystyki, hotelarstwa i gastronomii,
tworzenie oddziałów terenowych,
upowszechnianie nowoczesnej wiedzy w zakresie hotelarstwa i gastronomii poprzez organizacje, zebrań, seminariów i kongresów,
organizowanie regionalnych imprez typu targi, wystawy, giełdy związanych z branżą hotelarsko – gastronomiczną, obsługą turystyczną i zagospodarowaniem turystycznym regionu Małopolskiego, występowanie na targach krajowych i zagranicznych,
realizacja zadań zleconych poprzez organa administracji państwowej, centralnej, terenowej oraz samorządowej, związanych z funkcjonowaniem hotelarstwa, gastronomii i turystyki,
występowanie do właściwych organów z inicjatywą promocji Krakowa i Małopolski w dziedzinie hotelarstwa, gastronomii i turystyki,
współdziałanie z istniejącymi Izbami Gospodarczymi w kierunku rozwoju, zwiększenia promocji regionu małopolskiego,
organizowanie wymiany informacji pomiędzy członkami Izby,
czynny udział w pracach organizacji krajowych i międzynarodowych, uczestnictwo w zjazdach i konferencjach związanych z problematyką hotelarstwa, gastronomiczną i turystyczną,
podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej służącej realizacji celów i zadań Izby.

Rozdział 3

Członkowie oraz ich prawa i obowiązki.

§.10

Członkowie Izby dzielą się na:

zwyczajnych
honorowych
stowarzyszonych.

§.11

Członkiem zwyczajnym Izby, zwanym dalej członkiem, może być każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą na obszarze Izby z wyjątkiem osób fizycznych prowadzących taką działalność jako uboczne zajęcie zarobkowe.
Członkiem zwyczajnym Izby może być także oddział przedsiębiorcy zagranicznego, prowadzący działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie prawa polskiego.
Działalność Izby nie może naruszać samodzielności członków Izby i wkraczać w ich sprawy wewnętrzne.

§.12

Członkami zwyczajnymi Izby są podmioty, które:

Zgłosiły akces do Izby poprzez wypełnienie deklaracji członkowskiej na jej zebraniu założycielskim wraz z zobowiązaniem do płacenia składek członkowskich oraz wpisowego, lub
złożyły deklarację członkowską do Zarządu Izby wraz z dokumentem stwierdzającym status prawny podmiotu i zobowiązanie do płacenia składek członkowskich oraz wpłacenie wpisowego.
Członkowie założyciele Izby składają dokument stwierdzający status prawny podmiotu do Zarządu Izby w terminie 2-ch miesięcy od zebrania założycielskiego.
Zarząd Izby nie może odmówić przyjęcia w poczet członków.

§.13

Członek zwyczajny Izby będący osobą fizyczną wykonuje swoje prawa i obowiązki osobiście bądź przez pełnomocnika.
Członka zwyczajnego będącego osobą prawną reprezentuje w Izbie osoba fizyczna, upoważniona do reprezentowania tej osoby prawnej.

§.14

Członkom zwyczajnym Izby przysługuje prawo:

czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Izby,
uczestnictwo we wszystkich formach działalności Izby,
korzystanie z wszelkich form pomocy Izby,
używanie firmowego znaku graficznego Izby, zgodnie z zasadami opracowanymi przez Zarząd Izby.

§.15

Członkowie Izby działają na równych prawach.
Każdy członek Izby ma jeden głos.

§.16

Członek zwyczajny ma obowiązek:

przestrzegania postanowień statutu oraz uchwał Izby,
uczestniczenie w realizacji statutowych celów i zdań Izby,
przestrzeganie etyki zawodowej i dobrych obyczajów kupieckich,
działaniem i postawą dbać o dobre imię Izby,
regularnie opłacać składki członkowskie.

§.17

Członkiem Honorowym może być osoba fizyczna, szczególnie zasłużona dla Izby.

§.18

Godność Członka Honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Izby.

§.19

Członkiem stowarzyszonym może być podmiot nie spełniający warunków umożliwiających uzyskanie członkostwa zwyczajnego, który na podstawie pisemnej deklaracji zobowiązuje się do honorowego świadczenia usług lub płacenia określonych kwot pieniężnych.
O przyjęciu w poczet członków stowarzyszonych decyduje Zarząd Izby.

§.20

Członkostwo w Izbie ustaje wskutek:

wystąpienia z Izby zgłoszonego na piśmie Zarządowi z uprzednim 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia,
skreśleniem z listy członków Izby na podstawie uchwały Zarządu z powodu zaprzestania działalności bądź nieprzestrzegania § 16 Statutu,
wykluczenie z Izby na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia.

§.21

Pozbawienie członkostwa przez wykluczenie ze składu członków może nastąpić, jeżeli członek:
prowadzi działalność sprzeczną z zasadami etyki, lub dobrymi obyczajami Kupieckimi,
narusza obowiązki członka Izby.
nie płaci składek członkowskich przez okres, co najmniej 6 miesięcy.
Decyzję w tej sprawie podejmuje Zarząd Izby, powiadamiając na piśmie zainteresowanego oraz pozostałych członków Izby.
Podmiot skreślony z listy członków Izby może wnieść odwołanie do najbliższego Walnego Zgromadzenia o przywrócenie członkostwa lub wniosek do Zarządu Izby o nadanie statusu członka stowarzyszonego.
Sprzeciw wnosi się do Zarządu Izby w terminie 30 dni od doręczenia decyzji o skreśleniu.
Walne Zgromadzenie może uchylić decyzję o wykluczeniu, bądź utrzymać ją w mocy. Do czasu rozpatrzenia odwołania przez Walne Zgromadzenie Izby, prawa i obowiązki członka Izby, którego decyzja o wykluczeniu dotyczy, są zawieszane – członek nabywa je ponownie z dniem odbycia Walnego zgromadzenia Izby, które uchyliło decyzję zarządu Izby o wykluczeniu.

Rozdział 4

Organa Izby.

§.22

Organami Izby są:

Walne Zgromadzenie Członków zwane „Walnym Zgromadzeniem”,
Zarząd Izby zwany Zarządem,
Komisja Rewizyjna,
Sąd Koleżeński Izby.

§.23

W skład organów Izby mogą wchodzić wyłącznie – członkowie zwyczajni Izby. Pełnione w Organach funkcje mają charakter społeczny.

§.24

Kadencja organów Izby trwa 4 lata.
Wybory do władz Izby odbywają się w głosowaniu tajnym, lub jawnym w zależności od każdorazowej uchwały Walnego Zgromadzenia. W tym samym trybie następuje również odwołanie członków władz.
WALNE ZGROMADZENIE

§.25

Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Izby.

Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd Izby i odbywa się corocznie najpóźniej w czerwcu.
O miejscu, terminie i porządku obrad Izba zawiadamia członków Izby listownie lub w innej formie pisemnej np. poczta elektroniczna, co najmniej na miesiąc przed terminem Walnego Zgromadzenia.
Wnioski członków w przedmiocie zmian lub uzupełnienia porządku obrad winny być składane Zarządowi Izby najpóźniej 14 dni przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia, które Zarząd może przedłożyć do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie.

§.26

Walne Zgromadzenie Nadzwyczajne może zwołać Zarząd Izby z własnej inicjatywy, na żądanie Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 członków Izby.
Komisja Rewizyjna ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli nie zostanie ono zwołane przez Zarząd Izby w czasie określonym w statucie oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ilekroć uzna to za wskazane, a Zarząd Izby nie zwoła Walnego Zgromadzenia w ciągu 2-ch tygodni od zgłoszenia wniosku o jego zwołanie.
Przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia mogą być jedynie sprawy objęte porządkiem obrad, ustalonym i podanym do wiadomości w trybie określonym w § 25 z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego §.
Sprawy nie objęte porządkiem obrad mogą być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia jedynie wówczas, gdy dotyczą członków władz, sytuacji określonej w § 25 pkt 3 oraz zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§.27

W Walnym Zgromadzeniu członkowie Izby uczestniczą osobiście lub poprzez upełnomocnionych przedstawicieli (pełnomocnictwo pisemne).
Każdy członek Izby dysponuje jednym głosem.

§.28

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy liczby członków.
W przypadku nie odbycia się Walnego Zgromadzenia Izby, w szczególności z powodu braku ąuorum, o którym mowa w ust. l, może się odbyć Walne Zgromadzenie Izby w drugim terminie, jednakże nie wcześniej, jak 30 minut po terminie pierwszym. Zebranie takie jest prawomocne bez względu na liczbę w nim uczestniczących członków Izby o ile w zawiadomieniu, o którym mowa w § 25 i § 26 przewidziano drugi termin. W takim przypadku uchwały zapadają zwykłą większością bez względu na liczbę obecnych członków z wyjątkiem zastrzeżonym w § 49.
Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego obrad, który stwierdza ważność Zgromadzenia.

§.29

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

uchwalanie statutu i zmian w statucie,
uchwalanie regulaminu wyboru władz Izby oraz regulamin obrad Walnego Zgromadzenia,
zatwierdzenie Regulaminu Komisji Rewizyjnej, Zarządu Izby oraz Sądu Koleżeńskiego,
wybór i odwołanie Zarządu Izby, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
uchwalanie programów działalności Izby,
zatwierdzanie rocznego budżetu, bilansu finansowej działalności Izby w danym roku obrachunkowym i danym okresie sprawozdawczym,
udzielanie absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej,
ustalanie wysokości składki członkowskiej,
podejmowanie decyzji w istotnych sprawach majątkowych,
nadawanie godności członka honorowego,
podejmowanie uchwał w innych sprawach wynikających ze statutu.

§.30

Uchwały Walnego Zgromadzenia podpisuje Przewodniczący obrad, na którym podjęto daną uchwałę. Protokół z obrad Walnego Zgromadzenia podpisuje Przewodniczący obrad i

protokolant.

ZARZĄD IZBY

§.31

Zarząd Izby kieruje bieżącą działalnością Izby i reprezentuje ją na zewnątrz.
Do zadań Zarządu należy w szczególności:
podejmowanie bieżących decyzji w sprawach związanych z działalnością Izby,
opracowanie programu działania Izby,
wykonanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
zarządzanie majątkiem Izby,
udzielanie pełnomocnictw,
powoływanie sekcji, komisji lub zespołów w celu wykonania zadań izby,
prezentowanie stanowiska Izby wobec organów władzy i administracji państwowej oraz wobec organów samorządu terytorialnego,
organizowanie kontaktów krajowych i zagranicznych Izby,
zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
podejmowanie wszelkich innych decyzji nie zastrzeżonych statutem dla innych organów.

§.32

Zarząd Izby składa się z 9 – 11 osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie.
Na czele Zarządu stoi Prezes zwany również Prezesem Izby.
Zarząd ze swego grona wybiera Prezesa Zarządu, 3-ch Vice Prezesów i 5 – 7 członków Zarządu.
Zarząd działa zgodnie z uchwalonym przez siebie regulaminem.
Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy liczby członków. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu, a w przypadku nieobecności Prezesa Zarządu, głos Przewodniczącego posiedzenia.

§.33

Oświadczenia woli za Izbę składają dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i osoba do tego przez Zarząd upoważniona.
Prezes Zarządu może jednoosobowo reprezentować Izbę.

§.34

Kadencja Zarządu trwa 4 lata i upływa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, na którym Zarząd przedstawił roczne sprawozdanie za ostatni w kadencji rok urzędowania.
Mandat członka Zarządu wygasa:
z upływem kadencji Zarządu Izby,
z ustaniem członkostwa w Izbie podmiotu, którego członek zarządu jest przedstawicielem,
z chwilą utraty prawa do reprezentowania podmiotu – członka Izby,
w przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu przed upływem kadencji, Zarząd może uzupełnić skład zarządu, a najbliższe Walne Zgromadzenie zatwierdza decyzję Zarządu.
Zarząd powołuje biuro Izby i nadzoruje jego pracę. Wobec pracowników zatrudnionych w Biurze Izby – Prezes Zarządu Izby pełni iunkcję Kierownika zakładu pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy. Regulamin i zasady wynagradzania pracowników Biura Izby określa Zarząd Izby.

§.35

Posiedzenia Zarządu Izby zwoływane są w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.
Termin, miejsce i porządek obrad ustala Prezes Zarządu, zawiadamiając pisemnie lub pocztą elektroniczną członków Zarządu Izby nie później niż 14 dni przed terminem posiedzenia umieszczając o tym ogłoszenie w siedzibie Izby.

§.36

Posiedzenia Zarządu są protokołowane i podpisuje protokół Prezes Zarządu, lub 2-ch członków Zarządu Izby.

KOMISJA REWIZYJNA

§.37

Komisja Rewizyjna Izby jest organem kontrolnym Izby.

§.38

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

przeprowadzanie bieżących i rocznych kontroli gospodarki finansowej Izby,
przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z czynności kontrolnych
przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w sprawie udzielania absolutorium Zarządowi.

§.39

Komisja Rewizyjna składa się z 3 -5 osób, wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres 4 lat. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, 2-ch Vice Przewodniczących i l – 2 Członków Komisji Rewizyjnej.
Postanowienia § 34 stosuje się odpowiednio.
Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
SĄD KOLEŻEŃSKI

§.40

Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:

rozstrzyganie sporów między członkami Izby,
prowadzenie postępowania pojednawczego w sprawach, w których stroną jest członek Izby,
wydawanie orzeczeń i opinii oraz występowanie z wnioskami we wszystkich sprawach zleconych przez Władze Izby oraz w sprawach o rozstrzygnięcie których zwrócą się członkowie Izby.
Członkowie Izby poprzez przyjęcie Statutu poddają się rozstrzygnięciom Sądu Koleżeńskiego.

§.41

Sąd Koleżeński składa się z 3 do 5 osób, w tym Przewodniczącego, Zastępcy i Sekretarza wybieranych ze swojego grona.
Członkowie Sądu Koleżeńskiego używają nazwy Arbitrów.
Sąd Koleżeński może używać nazwy Kolegium Arbitrów.
Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego może używać nazwy Przewodniczący Kolegium Arbitrów.

§.42

Sąd Koleżeński wybierany jest na okres 4 lat.
Postanowienia § 34 stosuje się odpowiednio.
Członkowie Sądu Koleżeńskiego mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Izby z głosem doradczym.

Rozdział 5

Gospodarka Finansowa i Majątek Izby.

§.43

Na majątek Izby składają się ruchomości, nieruchomości, środki pieniężne oraz wszelkie prawa majątkowe.

§.44

Majątek Izby tworzą:

wpłaty z składek członkowskich i wpisowego,
darowizny, dotacje, spadki i zapisy,
wpływy z prowadzonej działalności gospodarczej Izby,
wpływy z działalności statutowej,
dochody z majątku Izby.

§.45

Każdy członek Izby płaci składkę członkowską w wysokościach i terminach uchwalonych przez Walne Zgromadzenie.

§.46

Majątek Izby może być użyty jedynie do realizacji statutowych celów Izby.

§.47

Izba może tworzyć fundusze.
Przeznaczenie, wielkość, zasady gromadzenia i wykorzystania każdego funduszu określa Zarząd Izby.

§.48

Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Izby ustala Zarząd Izby w oparciu o obowiązujące przepisy.

Rozdział 6

Zmiana statutu i rozwiązanie Izby.

§.49

Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub likwidacji Izby podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w. pierwszym terminie i większością 2/3 głosów bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.
W przypadku podjęcia uchwały o likwidacji Izby, Walne Zgromadzenie w tejże uchwale powołuje likwidatora, który przeprowadza likwidację, wykonując postanowienia statutu dotyczące przeznaczenia majątku Izby.
Określa się następujące zasady przeznaczenia majątku Izby w razie jej likwidacji:
– majątek Izby w pierwszej kolejności przeznacza się na zaspokojenie długów i wierzytelności oraz na koszty likwidacji Izby.
Likwidator niezwłocznie po wyznaczeniu go, zgłasza do rejestru wniosek o wpisanie otwarcia likwidacji Izby, przystępuje do sporządzenia bilansu na dzień otwarcia likwidacji oraz listy zobowiązań Izby, a także sporządza plan finansowy likwidacji i plan zaspokojenia zobowiązań. Po zakończeniu likwidacji, likwidator przedstawia Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia bilans na dzień zakończenia likwidacji. Po zatwierdzeniu bilansu na dzień zakończenia likwidacji, likwidator zgłasza wniosek o wykreślenie Izby z rejestru oraz przekazuje księgi i dokumenty zlikwidowanej Izby do przechowania.
Majątek Izby pozostały po jej likwidacji, przypada każdemu z członków odpowiednio do sumy wpłaconych przez niego składek i wpłat dobrowolnych.
Niniejszy Statut został przyjęty dnia 08 marca 2003 roku.

[contact-form-7 id=”7″ title=”Contact form 1″]

Skontaktuj się z nami

Odpowiemy
na Twoje pytania

Zadzwoń do nas

517 911 800